Szanowni Państwo, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, status Przedsiębiorstwa Społecznego nadaje Wojewoda Podkarpacki na wniosek Przedsiębiorstwa Społecznego.

UWAGA!!!

Status Przedsiębiorstwa Społecznego przyznawany jest BEZTERMINOWO, jednak  Przedsiębiorstwo społeczne ma obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich w formie elektronicznej wojewodzie w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest składane to sprawozdanie. Na tej podstawie Wojewoda weryfikuje czy PS utrzymuje status.

Dokumenty oraz informacje o procedurze znajdziecie Państwo tu:

https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/przyznanie-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego

Należy pamiętać by do wniosku o status PS dołączyć załączniki potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów, które dla PS przewiduje ustawa.

Zgłoś się do PROWES, a pomożemy w wypełnieniu wniosku o status PS.

 

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO?

  1. Przedsiębiorstwa społeczne zyskują dostęp do różnego rodzaju instrumentów wsparcia wymienionych w ustawie o ES:
  2. Dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym – art. 21.
  3. Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów wynagrodzenia – art. 22.
  4. Dofinansowanie do oprocentowania kredytów – art. 24.
  5. Zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe koszty przedsiębiorstwa społecznego związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością – art. 24.
  6. Obniżenie wpłat na PFRON dla podmiotów kupujących produkty lub usługi od przedsiębiorstw społecznych – art. 25
  7. Możliwość ograniczenia zamówienia publicznego wyłącznie do przedsiębiorstw społecznych – art. 26.
  8. Zwolnienie podatkowe dochodów przeznaczonych na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową pracowników – art. 67.

Link do ustawy o ekonomii społecznej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ustawa,o,ekonomii,spolecznej,4295.html