Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

1. Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot ekonomii społecznej, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. posiada osobowość prawną i prowadzi:
  1. i) działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
  2. ii) działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

lub

 • iii) działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

lub

 1. iv) działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.),
 1. zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup:
  1. i) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);
  2. ii) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • iii) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 1. iv) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. v) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.);
 3. vi) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.);
 • vii) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
 • viii) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 1. ix) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 1. osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17;jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną;
 2. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 3. wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. b;
 5. prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych.
 6. Czym jest Podmiot Ekonomii Społecznej (PES)?
  Przez PES należy rozumieć:
  Podmiot ekonomii społecznej (PES):
 7. spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
 8. jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. CIS i KIS;
  2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
 9. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 10. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów
  i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 11. koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
 12. zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 13. Kto jest realizatorem projektu „Nawigator II – program rozwojuekonomii społecznej”?
  Realizatorem projektu jest Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.
 14. Czy udział w projekcie jest płatny?
  Nie, udział w projekcie „Nawigator II ” jest całkowicie bezpłatny.
 15. Czym jest mikrogrant przyznawany w ramach projektu „Nawigator II ” i jaka jest jego wysokość?

Mikrogranty to dotacje, które są przeznaczane na dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz promocji ekonomii społecznej. Ich maksymalna wysokość wynosi 6 000 zł. Wsparcie kierowane jest do środowisk (społeczności lokalnych, grup, instytucji, inicjatyw) objętych animacją w ramach projektu „Nawigator II”. Czas realizacji projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy wynosi maksymalnie
6 miesięcy i nie może wykroczyć poza okres realizacji „Nawigatora II”, czyli poza okres czasu od 01.01.2020 r. do 31.12.2022r.

 1. Przez jaki okres jest świadczone wsparcie finansowe pomostowe?

Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest udzielane przez okres pierwszych sześciu miesięcy po stworzeniu stanowiska pracy (od do 6 miesiąca) i wynosi 2450 PLN miesięcznie. Przedłużone wsparcie pomostowe w okresie kolejnych dwóch miesięcy udzielane jest wyłącznie dla miejsc pracy utworzonych w spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach i fundacjach i wynosi 2450 PLN miesięcznie.

 1. Jaką maksymalną kwotę dotacji może uzyskać jedno przedsiębiorstwo społeczne?
  Dotacja przy tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego lub przekształceniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne, w związku z utworzeniem miejsca pracy dla osoby wskazanej w definicji przedsiębiorstwa społecznego, to maksymalnie 21 020 zł. Dotacja na stworzenie miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych dla osoby, o której mowa w definicji przedsiębiorstwa społecznego to maksymalnie 21 020 zł (w okresie trwałości). Po upływie okresu trwałości przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać dotację w kwocie maksymalnie 210 200 zł.
 2. Czy osoby fizyczne korzystające z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem lub zatrudnieniem w PS mogą skorzystać z programu „Nawigator II”?

Osoby korzystające z wyżej wymienionych środków publicznych nie mogą otrzymać wsparcia finansowego na nowe miejsce pracy. Mogą natomiast skorzystać z usług animacyjnych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Nawigator II”.

 1. Czy w przyznawaniu dotacji na osobę bezrobotną pierwszeństwo mają kobiety?

W projekcie stosuje się zasadę równości szans płci.

 1. W jakim terminie prowadzony będzie nabór do projektu?

Nabór do projektu ma charakter otwarty, jest prowadzony  w sposób ciągły  przez cały okres trwania projektu. Dokumenty rekrutacyjne można składać w Lokalnych Centrach Ekonomii Społecznej w Przemyślu oraz w Łańcucie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00. LCES w Przemyślu, ul. Księdza Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl, LCES
w Łańcucie, ul. Farna 18, 37-100 Łańcut.

 1. Czy komercyjne podmioty gospodarcze mogą założyć spółdzielnię socjalną?
  Nie – katalog osób/podmiotów, które mogą założyć spółdzielnię socjalną jest zamknięty. Podmioty komercyjne, głównie spółki prawa handlowego, których celem statutowym jest osiągnięcie zysku z działalności, mogą założyć przedsiębiorstwo społeczne poprzez założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej not for profit posiadającej cechy przedsiębiorstwa społecznego.
 2. Czy stowarzyszenie lub fundacja mogą zostać przekształcone
  w przedsiębiorstwo społeczne?

Tak, jeśli spełnione są warunki kwalifikujące dany podmiot jako przedsiębiorstwo.

 1. Czy każdy członek spółdzielni socjalnej musi być w niej zatrudniony?

Tak, zasadą jest, że każdy członek spółdzielni socjalnej musi być w niej zatrudniony (na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę). Spółdzielnia i członek mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy i jest to obowiązek dwustronny.