DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Obszar realizacji projektu – subregion IV obejmuje następujące powiaty:

 • jarosławski,
 • lubaczowski,
 • przeworski,
 • łańcucki,
 • leżajski,
 • przemyski,
 • miasta Przemyśl.
Osoby fizyczneOsoby prawnePrzedsiębiorstwa społeczne (i ich zrzeszenia)Organizacje pozarządoweInnePartnerstwa

Osoby indywidualne, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
 • mieszkają w województwie podkarpackim, na terenie jednego z powiatów subregionu IV: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, przemyskiego, m. Przemyśl (zgodnie z KC),
 • zainteresowane założeniem PS bądź zatrudnieniem w PS,
 • osoby, które ukończyły 18 lat,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (wyłączone osoby choćby częściowo ubezwłasnowolnione),
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych
  w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem lub zatrudnieniem w PS.

Podmioty ekonomii społecznej:

  • przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.),
  • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a) CIS i KIS,
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.),
 • podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
  – organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
  – spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.),
  – spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Podmioty, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 •  jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną
  w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

– integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
(1) zatrudnienie co najmniej 50%:
– osób bezrobotnych lub
– osób z niepełnosprawnościami, lub
– osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
– osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
– spółdzielniach socjalnych, lub
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
– lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%,

 •  jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo,
 •  jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim,
 •  wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 •  zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a).
planujące ekonomizację.
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościelne osoby prawne,
 • inne podmioty gospodarcze zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego.
Na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

OPIS PROJEKTU Zobacz

FORMY OFEROWANEGO WSPARACIA Zobacz

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE? Zobacz