Uprzejmie informujemy, że każde przedsiębiorstwo społeczne, które otrzymało wsparcie finansowe jest zobowiązane do utrzymania trwałości przedsiębiorstwa społecznego oraz do potwierdzenia statusu przedsiębiorstwa społecznego, za każdy zakończony rok trwałości, poprzez przedstawienie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego wraz z aktualnym wydrukiem KRS – załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie społecznym – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o osiągniętych obrotach przedsiębiorstwa społecznego wraz z załącznikami – załącznik nr 3.

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do biura PROWES w terminie do 30 dni od daty zakończenia każdego rocznego okresu trwałości, wskazanego w przekazanym Państwu piśmie.

Ponadto przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest nie przekształcić się w podmiot gospodarczy niespełniający definicji Przedsiębiorstwa Społecznego, przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w projekcie.

Zgodnie z treścią §5 Umowy na udzielenie wsparcia finansowego, Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu oraz do poddania się procesowi kontroli do ostatniego dnia zakończenia okresu trwałości.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących okresu trwałości oraz obowiązków Przedsiębiorstwa Społecznego związanych z tym okresem, zapraszamy Państwa do kontaktu z biurem PROWES.