JAK PRZYSTĄPIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

Procedura naboru i oceny
Rekrutacja do projektu będzie odbywała się na terenie powiatów subregionu IV:
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami mogą składać wszystkie osoby/podmioty spełniające kryteria rekrutacyjne.
Formularze zgłoszeniowe pozwolą na identyfikację oczekiwań potencjalnych uczestników projektu dotyczących obszarów wsparcia, poprzez zaznaczenie wybranego checkbox, np. uzyskanie dotacji na założenie PES/PS, powołanie partnerstwa, realizacja projektu/ przedsięwzięcia / inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej, itp.
Nabór będzie prowadzony ciągle przez cały okres trwania projektu.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

Osoby fizyczneOsoby prawnePartnerstwa

W przypadku osób fizycznych planujących założyć PS:

a) deklaracje udziału w przedsięwzięciu wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) oświadczenia/zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów umożliwiających zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

W przypadku osób prawnych/podmiotów zamierzających utworzyć PS/zamierzających stworzyć nowe miejsca pracy w PS:
a) aktualny dokument potwierdzający osobowość prawną,
b) statut lub umowa spółki,
c) uchwała właściwego organu każdej z osób prawnych/przełożonego o zaangażowaniu w projekt wraz ze wskazaniem osób oddelegowanych do udziału w projekcie,
d) deklaracje udziału w przedsięwzięciu osób oddelegowanych przez osoby prawne wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e) informację na temat otrzymanej dotychczas pomocy de minimis (nie dotyczy grup osób fizycznych).
W przypadku partnerstw:
a) umowa partnerska/konsorcjum lub statut partnerstwa lub regulamin działania partnerstwa, z którego jasno wynika, iż partnerstwo działa na rzecz ekonomii społecznej.

GDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?
Lokalne Centra Ekonomii Społecznej
Na potrzeby realizacji projektu są utworzone Lokalne Centra Ekonomii Społecznej (LCES) w Przemyślu oraz w Łańcucie, w których można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu oraz spotkać się z kadrą merytoryczną projektu.
W LCES będą prowadzone m.in. działania edukacyjne, szkoleniowe oraz doradcze. Będzie to miejsce spotkań uczestników projektu zarówno z kadrą merytoryczną projektu, jak i miejsce spotkań biznesowych i partnerskich pomiędzy osobami i instytucjami planującymi rozpoczęcie działalności w sektorze ekonomii społecznej, istniejącymi przedsiębiorstwami społecznymi oraz partnerami biznesowymi
i jednostkami samorządu terytorialnego.
Zadania realizowane w LCES będą integralną częścią projektu stanowiąc wzmocnienie i uzupełnienie działań projektowych.

BIURA PROJEKTU zobacz