Projekt pn. „Nawigator II –program rozwoju ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 8.5 RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu: powiat jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski, m. Przemyśl. Dopuszcza się możliwość udziału osób zamieszkujących teren województwa podkarpackiego (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2023r.

Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020-2023 poprzez:

 • aktywizowanie społeczności lokalnej, głównie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • tworzenie grup inicjatywnych,
 • utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw społecznych,
 • utworzenie 507 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • ekonomizowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie doradcze grup inicjatywnych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • tworzenie partnerstw, które mają na celu wspieranie ekonomii społecznej oraz jej rozwoju na obszarze realizacji Projektu,
 • realizację projektów/ inicjatyw/ przedsięwzięć na rzecz ekonomii społecznej.

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. INSPIRACJA – zadanie obejmujące: animowanie lokalnych społeczności do działań
  w obszarze ekonomii społecznej; diagnozowanie środowisk lokalnych; tworzenie partnerstw, grup inicjatywnych; usługi doradcze i warsztaty realizowane na rzecz grup inicjatywnych planujących utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić podmiot ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne; wsparcie doradcze dla uczestników chcących uzyskać Mikrogrant na realizację przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności promujących ideę ekonomii społecznej o maksymalnej wartości 7000 PLN.
 1. IMPLIKACJA – przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w kwocie 21 020 PLN na jedno miejsce pracy i wsparcia pomostowego w wysokości 2450 PLN miesięcznie dla nowopowstałych, istniejących i przekształconych przedsiębiorstw społecznych.
 1. DYNAMIZACJA – realizacja kompleksowych usług biznesowych dla przedsiębiorstw społecznych, ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji i kompetencji biznesowych przedstawicieli i kadry przedsiębiorstw społecznych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.