UCZESTNICY PROJEKTU MOGĄ KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W POSTACI:
 • działań animacyjnych,
 • pomocy przy tworzeniu partnerstw,
 • mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/ inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej,
 • szkoleń / warsztatów:
  – ogólnych i specjalistycznych zgodnych z potrzebami odbiorców,
  – umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES,
  – z zakresu opracowywania biznesplanów,
 • doradztwa ogólnego i specjalistycznego, m.in.:
  – prawnego,
  – osobowego,
  – finansowo-księgowego,
  – marketingowego,
  – finansowania zewnętrznego,
  – IT,
  – branżowego.
 • dotacji na utworzenie miejsc pracy (w nowopowstałych oraz istniejących PS),
 • finansowego wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy,
 • coachingu,
 • mentoringu,
 • wizyt studyjnych,
 • seminariów edukacyjnych,
 • szkoleń zawodowych.

OPIS PROJEKTU Zobacz

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT? Zobacz

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE? Zobacz

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA:

Lista przedsiębiorstw społecznych – subregion IV Zobacz