UCZESTNICY PROJEKTU MOGĄ KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W POSTACI:
 • działań animacyjnych,
 • pomocy przy tworzeniu partnerstw,
 • mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/ inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej,
 • szkoleń / warsztatów:
  – ogólnych i specjalistycznych zgodnych z potrzebami odbiorców,
  – umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES,
  – z zakresu opracowywania biznesplanów,
 • doradztwa ogólnego i specjalistycznego, m.in.:
  – prawnego/PZP,
  – osobowego,
  – księgowo-podatkowego,
  – finansowego,
  – marketingowego/IT
  – dotyczącego reintegracji społeczno-zawodowej.
 • dotacji na utworzenie miejsc pracy (w nowopowstałych oraz istniejących PS),
 • finansowego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy,
 • coachingu,
 • mentoringu,
 • szkoleń zawodowych.

OPIS PROJEKTU Zobacz

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT? Zobacz

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE? Zobacz

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA:

Lista przedsiębiorstw społecznych – subregion IV Zobacz

Teren subregionu IV obejmuje powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, przeworski, miasto Przemyśl.